Uvod

Posted on Posted in uvod

Projekt «Brač-Bourgogne: Priča o kamenu» realiziran je u partnerstvu četiriju školskih institucija, dviju iz Hrvatske i dviju iz Francuske.  Osnovna škola Pučišća (Brač) bila je nositelj, a Collège A. Malraux (Dijon), Lycée Les Marcs d’Or (Dijon), Klesarska škola (Pučišća) – partneri na projektu. 
Radeći na projektu slijedili smo postavljene ciljeve: Povećati profesionalne kompetencije učitelja u inovativnom poučavanju (projektno i istraživačko učenje).  Povećati učeničku motivaciju za učenje i obrazovne ishode kroz inovativno poučavanje. 
Sudionici projekta povezali su se oko zajedničke projektne teme: kamen u kulturi i arhitekturi srednjovjekovnoga Brača i Burgundije. Odabrana tema uključena je u školski kurikul svake partnerske institucije, a u različitim razrednim odjelima kroskurikularno je obrađivana.
Obrađujući temu, učitelji, sudionici projekta, povezali su se u suradničke timove te zajedničkim radom i međusobnom razmjenom iskustva provjeravali različite mogućnosti cjelovitoga poučavanja. 
Učitelji razredne nastave u svom su nastavnom radu sami nastojali «obrisati» granice među nastavnim disciplinama, tako da su učenici prestali razmišljati o nastavnim predmetima. Razmišljali su o temi koja se poučava, o načinima rješavanja problema, te o načinima oblikovanja rezultata i njihova predstavljanja. 
Rezultati realizirani tijekom provedbe projekta, koji su posljedica multidisciplinarnoga pristupa i za koje su bila potrebna znanja (alati) svih nastavnih područja – materijalizirani su i javno predstavljani za vrijeme projekta i nakon njegova završetka. 
Materijalni projektni rezultati svjedoče o kvaliteti rada učenika i učitelja u kroskurikularnom poučavanju, a učeničke i učiteljske kompetencije koje su stečene kroz projekt ugrađuju se u osobnost svakoga pojedinca i postaju njegova trajna svojina. O količini i kakvoći individualnih osobina svakoga pojedinca moći će se prosuđivati na temelju njihova samovrednovanja, ali i na temelju ocjena njihovih postignuća u budućem radu.
Učitelji predmetne nastave (pojedinih nastavnih disciplina), koji su sudjelovali u ovom projektu, povezali su se u multidisciplinarne timove i zajednički problem (temu) obrađivali iz različitih aspekata. I u tom su se slučaju brisale granice između različitih predmeta jer su učenici svladavali znanja iz različitih disciplina vođeni željom  da riješe zajednički problem. 
U svakoj je partnerskoj instituciji odabran po jedan razredni odjel koji će obrađivati temu: «Upoznavanje ranoga srednjovjekovlja u zavičaju kroz postojeće kamene spomenike». S obzirom na to da partnerske institucije pripadaju različitim razinama obrazovanja (dvije institucije obuhvaćaju učenike od 11 do 14 godina – niža srednja škola, a dvije učenike od 15 do 18 godina – srednja stručna škola), svaki je učiteljski kolektiv odabrao razredni odjel po svojoj želji. To je stvaran dokaz da metodologija daje rezultate na svim razinama obrazovanja.
Učiteljski timovi u svakoj su se školi redovito sastajali, planirali nastavni rad, raspravljali o tome koja su znanja i vještine potrebne učenicima u pojedinim etapama rada na projektnoj temi te je svaki  u okviru svoje discipline nudio učenicima alate nužne u istraživačkom radu i i procesu obrade informacija. Stvaralački zanos i motivacija sudionika snažno su pridonijeli izvrsnim projektnim rezultatima. 

Nastavni se rad odvija kroz sljedeće etape:

 • istraživanje činjenica i prikupljanje podataka (u stvarnosti ili literaturi)
 • obrada prikupljenih informacija (u učionici)
 • povezivanje novih informacija s prethodnim spoznajama (učionica)
 • usustavljivanje i prikazivanje stečenoga znanja različitim izražajnim sredstvima: riječju, slikom, grafikonima, trodimenzionalnim modelima, fotografijom,  multimedijalno
 • primjena stečenoga znanja u problemskim zadatcima iz različitih nastavnih područja

Preporučena metodologija rada temelji se na Gaardnerovoj teoriji višestrukih inteligencija. Poštuju se  različiti stilovi učenja i različiti umovi učenika, ali i obrazovni imperativ da nastavni sadržaj i nove pojmove razumiju svi učenici. 
Evaluacija nastavnih postupaka i metoda rada utemeljena je na učeničkim "produktima". Rezultati njihova rada ogledaju se u stvaralačkim uradcima (kroz različita izražajna sredstava). Bez obzira na kvalitetu izraza – iz učeničkih se uradaka  jasno može očitati jesu li oni shvatili nove pojmove i stekli nove spoznaje.

 

SPOZNAJNI PROCES i METODIČKI POSTUPCI U ISTRAŽIVAČKOM UČENJU

DIJELOVI PROCESA UČENJA

POTICAJNA PITANJA

1. Zamjećivanje  pojave

Što si zamijetio? Kako to tumačiš? Zašto?

2. Prikupljanje potrebnih podataka

Što ne možeš objasniti? Koje ti informacije nedostaju? Gdje ih možeš naći?

3. Obrada informacija

Na što te to podsjeća? U čemu su sličnosti i razlike? Što je najvažnije? S čime to možeš povezati? Ako se dogodi to i to, što će dalje biti?

4. Izvođenje zaključaka

Što iz svih podataka možeš zaključiti?

Kako ćeš provjeriti je li zaključak dobar?

5. Prikazivanje rješenja u skladu sa svojom mentalnom slikom

Kako bi to mogao prikazati i prenijeti drugima (slikom, riječju, grafikonom, kombinacijom slike i riječi, brojevnim prikazom, modelom …)?

6. Osvješćivanje uporabne vrijednosti stečenoga znanja

Gdje bi ti moglo koristiti ovo što si upravo naučio?

Pedagoška dokumentacija o radu (lista aktivnosti, PP prezentacije, knjižice s opisom rada) sadržava opis gore navedenih metodičkih postupaka. Prema navedenim dokumentima učitelji, koji nisu sudjelovali u projektu, mogu ovladati metodologijom i praktično je primijeniti u svom radu. Svoja znanja i iskustva mogu primijeniti pri ostvarivanju obrazovnih reformi koje se trenutno događaju u Francuskoj i u Hrvatskoj, a koje imaju zajednički cilj: učiniti obrazovanje privlačnim i korisnim za učenike, a stečena znanja i kompetencije trajnima.

 

 

ZAKLJUČCI O OSTVARENIM PROJEKTNIM REZULTATIMA

 

Multidisciplinarno (kroskurikularno) poučavanje opravdalo je svoju svrhu kroz ostvarene rezultate rada. 

 1. Unesene su pozitivne promjene u svakodnevnu odgojno-obrazovnu praksu koje mogu pokrenuti promjene u obrazovnim sustavima partnerskih zemalja:
  • obrazovni je proces dinamiziran  
  • u obrazovni su proces uključene emocije
  • obrazovni su sadržaji povezani sa situacijama i problemima iz svakodnevnoga života. 
 2. Povećana je učenička motivacija za učenje
 3. Učenici su postali svjesni svrhovitosti obrazovanja
 4. Učeničko je znanje trajno i primjenjivo u svakodnevnom životu
 5. Povećane su učeničke ključne kompetencije
 6. Svaki se učenik samorealizirao i iskazao svoje osobitosti, ovisno  o dominantnom tipu inteligencije.

Kvaliteta rada svih partnera na projektu ogleda se u zajedničkom završnom produktu. To je kulturološki priručnik «Brač-Bourgogne: Priča o kamenu» u kojemu su objedinjeni i usklađeni rezultati svih učeničkih istraživanja o projektoj temi. Knjiga je tiskana i objavljena na Webu, a poslužit će sadašnjim i budućim učenicima partnerskih škola i partnerskih zemalja kao povijesni udžbenik. On će im omogućiti bolje razumijevanje svoga zavičaja u europskom povijesnom kontekstu. Svim projektnim partnerima ova je knjiga podsjetnik na zajednički rad i dokaz o dodirima i razlikama među našim civilizacijskim i kulturnim dosezima.